REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „ADAMED EXPERT”

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Adamed Expert (dalej „Regulamin”).

2. Serwis internetowy Adamed Expert ma charakter informacyjno-edukacyjno-reklamowy (dalej „Serwis”). Serwis podzielony jest na moduł skierowany do lekarzy, moduł skierowany do farmaceutów i techników farmacji, część skierowaną do osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, a także część skierowaną do pacjentów. Serwis w części publikuje treści Adamed News, które mają status prasy elektronicznej.

3. Właścicielem Serwisu i Wydawcą „Adamed News” jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116926, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 731-17-51-025 oraz REGON: 472293752 (dalej „Wydawca”).

4. Redaktor naczelna „Adamed News”: Edyta Figurny-Puchalska.

II. Zasady korzystania z Serwisu

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik uzyskuje w szczególności dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących schorzeń i metod ich leczenia,  informacje na temat osiągnięć naukowych i praktycznych w świecie medycyny i farmacji, przeznaczone dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach i webinariach. Części Serwisu przeznaczone dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi zawierają wyraźnie oznaczone treści reklamowe dotyczące produktów Wydawcy.  

2. Część materiałów w Serwisie jest zablokowana do odczytu i wymaga rejestracji. W celu rejestracji Użytkownik powinien założyć konto w Serwisie postępując według podanych instrukcji. W przypadku osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty, technika farmaceutycznego oraz pielęgniarki/pielęgniarza, system może zażądać danych weryfikujących uprawnienia zawodowe. W takiej sytuacji Wydawca dokonuje weryfikacji zgodności danych z formularza z ogólnodostępnymi rejestrami zawodowymi lub poprzez kontakt ze wskazaną przez Użytkownika apteką. W celu potwierdzenia tożsamości Wydawca może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podwykonawcy – firmy Farmaprom FarmaProm Medyczne Bazy Danych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 12, KRS 0000436738.

3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie.

III. Zawartość Serwisu

1. Materiały zamieszczane w Serwisie chronione są prawem autorskim, udostępniane na podstawie przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów lub na podstawie licencji. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie, bez uzyskania wcześniejszej zgody ich autora. Materiały umieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku .

2. Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych w Serwisie lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania materiałów umieszczonych w Serwisie w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także ich utrwalania i kopiowania w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania bez uzasadnienia wpisów zamieszczonych przez Użytkowników jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,  naruszające dobre obyczaje i prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do stron internetowych.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik może zgłaszać w na piśmie, listem poleconym na adres Wydawcy lub elektronicznie na adres: kontakt@adamed.expert.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających jej złożenie.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wydawcę w terminie 30 dni, a Użytkownik zostanie powiadomiony o jej wyniku w taki sam sposób w jaki została złożona. 

V. Odpowiedzialność Wydawcy 

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich oraz w wyniku działania Wydawcy zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Wydawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych. 

2. Wydawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie. 

3. Wydawca nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za: 1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych; 2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników; 3) sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez Użytkowników; 4)  szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej; 6) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika. 

4. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Wydawcy ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. 

5. Wydawca może umożliwić Użytkownikom dostęp za pośrednictwem Serwisu do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

VI. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2023 r. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez publikację w Serwisie lub/i przesłanie powiadomień na wskazany do kontaktu przez Użytkowników sms/email.