REGULAMIN „PORTALU ALGORYTMY ADAMED”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Algorytmy Adamed (dalej „Regulamin”).
 2. Niniejszy portal internetowy Algorytmy Adamed www.algorytmyadamed.pl („Portal”) jest zarządzany przez Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116926, kapitał zakładowy wpłacony w całości 718 430 000 PLN, NIP 731-17-51-025 („Dostawca Portalu”). Dane kontaktowe Dostawcy Portalu: tel.: +48 22 732 77 00, email: adamed@adamed.com.
  Operatorem technicznym Portalu jest: Canvas White Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Ul. Wilanowska 301a, 02-730 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000062755, posiadającą numer NIP: 5213741728.
 3. Korzystanie z Portalu jest uzależnione od akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie.
 4. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzącymi obrót produktami leczniczymi. Głównym założeniem Portalu jest charakter edukacyjny. Portal służy przekazywaniu osobom uprawnionym do wystawiania recept lub prowadzącym obrót produktami leczniczymi, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownikom”) informacji na temat wytycznych leczenia dotyczących danej jednostki chorobowej oraz na temat produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków oferowanych przez Dostawcę Portalu.
 5. Rejestracja do Portalu wymaga weryfikacji czy Użytkownik spełnia warunki wskazane w pkt 4 powyżej – z użyciem Numeru Prawa Wykonywania Zawodu (lekarze) lub adresu miejsca pracy (osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi). W celu potwierdzenia tożsamości Wydawca może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podwykonawcy –firmy Farmaprom FarmaProm Medyczne Bazy Danych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 12, KRS 0000436738
 6. Portal dostarcza treści przygotowane przez profesjonalistów praktyków. Wskazane opcje terapeutyczne są jedynie propozycjami i przedstawionymi możliwościami, mają wyłącznie charakter edukacyjny, a decyzja dotycząca rekomendowanej terapii u konkretnego pacjenta jest zawsze indywidualną i swobodną decyzją lekarza prowadzącego, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność niezależnie od zaleceń i treści zawartych na Portalu. Tym samym Dostawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie danych wytycznych/propozycji zaprezentowanych na Portalu w leczeniu pacjentów. Celem Portalu w żaden sposób nie jest wpływanie na wykonywanie zawodu przez Użytkownika, w szczególności nie jest celem wpływanie na bezstronność i obiektywizm decyzji terapeutycznych Użytkowników.
 7. Dostawca Portalu w szczególności, zapewnia Użytkownikom:

  a. możliwość praktycznego wykorzystania zaleceń i wytycznych w zakresie aktualnych standardów diagnostyki i terapii

  b. możliwość zapoznania się z treściami o charakterze promocyjnym dotyczącymi produktów z portfolio firmy Dostawcy Portalu.

 8. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób odpowiedzialny, zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy Portalu lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych w Portalu lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania materiałów umieszczonych w Portalu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także ich utrwalania i kopiowania w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.
 9. W Portalu mogą być umieszczane reklamy produktów Dostawcy Portalu, których treść będzie zgodna z powszechnie obowiązującym prawem.
 10. Reklama produktu leczniczego będzie zawierać informacje zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego („ChPL”) i informację o przyznanej kategorii dostępności, a w przypadku produktów leczniczych umieszczonych na wykazach leków refundowanych –również informację o cenie urzędowej detalicznej i maksymalnej kwocie dopłaty ponoszonej przez pacjenta. Użytkownikom udostępniona będzie Charakterystyka produktu leczniczego, instrukcja użytkowania wyrobu medycznego bądź karta produktu o statusie innym niż produkt leczniczy i wyrób medyczny.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Portalu jest mu wiadome, że treści przekazywane mu w ramach Portalu nie stanowią wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie mogą stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze preskrypcyjnym, czy terapeutycznym.
 12. Użytkownik potwierdza, że korzystanie przez niego z Portalu nie wpłynie na swobodę podejmowania decyzji terapeutycznych w ramach wykonywania zawodu, ani na profesjonalizm, zasadność, bezstronność i obiektywizm takich ewentualnych decyzji.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych niniejszym Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki.
 14. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca Portalu –Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

  a. komputerem lub urządzeniem mobilnym (telefon komórkowy, tablet itp.) z internetową przeglądarką www obsługującą technologię JavaScript,

  b. połączeniem z siecią Internet,

  c. poprawnie skonfigurowaną pocztą elektroniczną.

 15. Dostawca Portalu zastrzega, że korzystanie z usług objętych niniejszym Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Dostawca Portalu zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Dostawca Portalu ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez Portal.
 16. Dostawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet.
  Wszelkie reklamacje dotyczące działania Portalu winny być składane przez Użytkownika w terminie 4 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy wysyłać na adres kontakt@algorytmyadamed.plz opisem problemu stanowiącego przyczynę reklamacji, wskazaniem daty, kiedy problem się pojawił i wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika zgłaszającego reklamację oraz jego adres e-mail kontaktowy/adres pocztowy do doręczeń. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni a o wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany na podany w trakcie zgłaszania reklamacji adres e-mail albo adres pocztowy.
 17. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego opisanego powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2024r.
 19. Dostawca Portalu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i aktualizowania Regulaminu korzystania z Portalu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez publikację w Serwisie lub/i przesłanie powiadomień na wskazany do kontaktu przez Użytkowników sms/email.
 20. Regulamin jest udostępniony na Portalu w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 21. W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 22. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Portalu, w szczególności prawa autorskie do grafik, znaki towarowe Dostawcy Portalu, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Dostawcy Portalu lub podmiotom, z którymi Dostawca Portalu zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, opracowywania, rozporządzenia, integracji, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody Dostawcy Portalu.
 23. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Portalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.).